EMS (Dịch vụ Sản xuất Điện tử): Lợi ích từ các công ty vừa và nhỏ